Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring

Norterminal Floating Storage AS søker om endring av betingelser for omlastning av petroleumsprodukter i Bøkfjorden/Korsfjorden

Norterminal Floating Storage AS har søkt Miljødirektoratet om å endre tillatelse av 04.08.2014 som

gjelder omlasting av oljeprodukter i Sør-Varanger kommune. Virksomheten har i dag tillatelse fra

Miljødirektoratet til å laste om skip til skip (STS) i fire posisjoner i Bøkfjorden/Korsfjorden. De kan i

tre av disse også laste om via et mellomlagerskip som fortøyes til land.

 

 

Nå søker virksomheten om tillatelse til å laste om skip til skip i en ny posisjon i Korsfjorden rett syd

for Sør-Leirvågen. Posisjonen (benevnt SS5) inngår i Sør-Varanger kommunes reguleringsplan, men

er ikke tatt inn i gjeldende tillatelse fra Miljødirektoratet for bruk til omlasting. Skipene skal ligge

på svai og søknaden er begrenset til månedene januar til og med mai. Virksomheten begrunner

søknaden med de isforhold de har opplevd i vinter i den posisjonen (SS4) de hittil har benyttet.

 

Norterminal legger til grunn at SS5 vil ha mindre is og vil bruke denne når det er is i SS4.

Virksomheten har i dag tillatelse til å laste om skip til skip i posisjon SS4. Råoljen blir da kun lastet

om én gang før den bringes videre til bestemmelsesstedet. Norterminal Floating Storage AS ønsker å

benytte et mellomlagerskip i posisjon SS4 for å øke kapasiteten og fleksibiliteten for omlastingene.

 

Ved vurdering av om tillatelsen kan endres slik Norterminal Floating Storage AS ber om og eventuelt

på hvilke betingelser, vil Miljødirektoratet legge vekt på miljørisiko, forebyggende tiltak og

erfaringer fra gjennomførte omlastingsoperasjoner. Vi vil også vurdere miljøforholdene i det

aktuelle influensområdet, herunder hensynet til den nasjonale laksefjorden, spesielt sårbare

fuglearter og sårbare naturområder.

 

Anmodning om uttalelser

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du på

http://www.miljodirektoratet.no/horing2013-4978-1/. Bedriftens redegjørelse og søknad er også

lagt ut til offentlig innsyn på rådhuset i Sør-Varanger kommune og på kommunens hjemmesider (nedenfor).

Det er også mulig å sende inn høringsuttalelse i vanlig brev til Miljødirektoratet, Postboks 5672

Sluppen, 7485 Trondheim. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på

www.miljodirektoratet.no med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette. Frist for

høringsuttalelser er 15.05.2015.

 

Høring av søknad fra Norterminal AS om endring i tillatelse etter forurensningsloven.pdf (L)(503041).pdf

Vedlegg 1.pdf (L)(503042).pdf

Vedlegg 2.pdf (L)(503043).pdf

Vedlegg 3.pdf (L)(503044).pdf

Vedlegg 4.pdf (L)(503045).pdf

Vedlegg 5.pdf (L)(503046).pdf