Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 har Kommunestyret i Sør-Varanger kommune, i møte 6. mai 2010, sak 041/10, vedtatt reguleringsplan for E105 Elvenes – Storskog med tilhørende bestemmelser og beskrivelse.

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages innen tre uker etter denne kunngjøringen, jf. plan- og bygningsloven § 12-12, se § 1-9.

Eventuelle klager framsettes skriftlig til Fylkesmannen i Finnmark, men sendes Sør-Varanger kommune, Postboks 406, 9915 Kirkenes. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må være satt fram senest tre år etter denne kunngjøringen.