Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3.7 utarbeidet forslag til detaljregulering for parsell 1B på E105. Parsellen har en lengde på 3600 meter.

Forslag med detaljregulering ligger til offentlig ettersyn fra 10. desember 2012 til 28. januar 2013.
Planforslaget er tilgjengelig på Statens vegvesen sitt kontor i Vadsø, trafikkstasjonen på Sandnes,og på servicekontoret i Sør-Varanger kommune. I tillegg ligger planforslaget på vegvesenets nettside http://www.vegvesen.no/Europaveg/e105 og på kommunens nettside www.svk.no.
 
Vi avholder informasjonsmøte om planforslaget mandag 14. januar 2013 kl. 1800 på rådhuset. Det blir også avholdt åpen kontordag tirsdag 15. januar 2013 kl. 0900–1200 på trafikkstasjonen på Sandnes. Møtet blir annonsert særskilt.
 
Eventuelle merknader sendes innen 28. januar 2013 til Statens vegvesen Region nord,postboks 1403, 8002 Bodø, eller på e-post til firmapost-nord@vegvesen.no.
 
For mer informasjon kontakt Statens vegvesen ved Bjarne Mjelde på telefon 78 94 17 92 eller på

fotomontasje  2 nybru til forside