Utvidelsen er vist på kartet under, der svart stiplet linje er foreslått ny planavgrensning. Den grå stiplete linjen er opprinnelig planavgrensning.

Ny planavgrensning Høybukta vest.jpg

Varsel med kart som viser utvidelsen av planområdet er også tilgjengelig hos www.vegvesen.no/Europaveg/kirkenes

 
Innspill og merknader til utvidelsen av planområdet sendes skriftlig til:
Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø
eller med e-post til firmapost-nord@vegvesen.no, innen 20. januar 2018.
 
Hvis du har spørsmål om planarbeidet, kontakt Bjarne Mjelde på telefon 78 94 17 92 eller e-post bjarne.mjelde@vegvesen.no.
 
 
 
Vegavdeling Finnmark
 
Med hilsen
 
Elisabeth Jomisko
seksjonsleder
 
Bjarne Mjelde
rådgiver