Overskrift på listeforslaget (§ 6-1 nr. 2a)
I overskriften på listeforslaget må det tydelig framgå at listeforslaget gjelder "Kommunestyrevalget 2011 i Sør-Varanger kommune". 

Partiets navn i overskriften (§ 6-1 nr. 2b)
Det er partiets registrerte navn som skal stå i overskriften. Eksempelvis ikke "Arbeiderpartiet", men "Det norske Arbeiderparti" – ikke "Sør-Varanger Fremskrittsparti", men "Fremskrittspartiet".

Kandidatnavnene (§ 6-1 nr. 2c)
Alle kandidater skal være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår. Forslagsstillerne kan, om de ønsker å ha det med på de trykte valglistene, i tillegg føre på opplysninger om kandidatenes stilling eller bosted. Med bosted menes det her geografisk sted i kommunen (f.eks. 9912 Hesseng), ikke veiadresse. Dersom man fører opp slike tilleggsopplysninger, krever forskrift til valgloven at det gjøres likt for alle kandidatene på listeforslaget (forskriften § 17 nr. 1).

Antall kandidatnavn (§§ 6-1 nr. 2c og 6-2 nr. 2)
Et listeforslag må, for å kunne godkjennes, inneholde minimum 7 forskjellige navn (kandidater). Det maksimale antallet kandidater som kan føres opp på listeforslaget, er det antallet representanter som skal velges til Sør-Varanger kommunestyre (25) med et tillegg av inntil 6 andre navn. Et listeforslag til kommunestyrevalget i Sør-Varanger kommune kan altså maksimalt inneholde 31 kandidatnavn.

Stemmetillegg (§ 6-2 nr. 3)

Til Sør-Varanger  kommunestyre skal det velges 25 representanter, og ut fra bestemmelsene i valgloven kan forslagsstillerne gi et stemmetillegg til inntil de øverste 6 kandidatene på listeforslaget. Man trenger altså ikke å gi stemmetillegg til noen overhodet, dersom forslagsstillerne ikke ønsker det.

Underskrifter på listeforslaget (§§ 6-1 nr. 2d, e og 6-3 og forskriften § 14 nr. 1)

Hovedbestemmelsen, som i det minste gjelder for de partiene som er representert i Sør-Varanger kommunestyre i dag, er at det er tilstrekkelig at listeforslaget er undertegnet av 2 av styremedlemmene i partiets lokallag. Disse må ha stemmerett i kommunen. Disse anses da samtidig å utgjøre listeforslagets tillitsvalgte og varatillitsvalgte. Det er med disse valgstyret skal forhandle dersom det eventuelt blir behov for å bringe listeforslaget i samsvar med lovens krav.

Vedlegg til listeforslaget (§§ 6-1 nr. 3 og 6-4)

Listeforslaget skal ha følgende vedlegg:
a) En oversikt over kandidatenes fødselsdato. (Her er det en fordel om man benytter samme oppsett som i listeforslaget, og at man fyller ut med full fødselsdato.)

b) En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til de som har underskrevet på listeforslaget. (Opplysninger om fødselsdato og bostedsadresse til forslagsstillerne skal følge som eget vedlegg, selv om man må anta at dette burde være kjent for valgstyret.)

c) Dersom en kandidat til kommunestyrevalget ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen. (Erklæringen skal være egenhendig underskrevet av kandidaten.)

d) Dersom en kandidat til kommunestyrevalget ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når kommunestyret trer i funksjon. (Erklæringen skal være egenhendig underskrevet av kandidaten.)

Fristen for eventuelt å tilbakekalle innlevert listeforslag (§ 6-5)

Fristen for tilbakekalling er senest 20. april.

Endringer i et innlevert listeforslag for å bringe det i samsvar med lovens krav (§ 6-6 og forskriften § 15)

Slike endringer kan foretas fram til listeforslagene skal godkjennes, til en dato valgstyret fastsetter, innen 1. juni i valgåret.

Valgmyndighetenes (valgstyrets) frist for å godkjenne/forkaste listeforslag (§ 6-6)

Valgstyret skal i et møte valgstyret selv fastsetter godkjenne/forkaste mottatte listeforslag. Dette møtet skal holdes innen 1. juni i valgåret.

Dokumentene partiene/forslagsstillerne  oversender som ordinært brev med egenhendig underskrift ønskes i tillegg sendt pr. e-post til postmottak@svk.no .