Det er 5 medlemmer av utvalg for plan og samferdsel. Se her for medlemmer av utvalg for plan og samferdsel, møteplan og saker til møtene.

Saklig virkeområde for utvalg for plan og samferdsel:

 • Fast utvalg for plansaker
 • Reguleringsplaner
 • Trafikksikkerhetsutvalg, herunder fastsettelse av fartsgrenser
 • Veg/trafikk/parkering/ski- og scooterløyper
 • Brann/feiervesen
 • Bygdeutvikling
 • ENØK
 • Fiskeri
 • Fjernvarmeprosjektet
 • Forurensning/forsøpling
 • Forurensningsloven
 • Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger
 • Friluftsliv
 • Høringer innenfor saklige virkeområde
 • Jordlov
 • Kart/oppmåling
 • Klimapolitikk
 • Konsesjonslov
 • Kulturminner og kulturlandskap
 • Landbruk
 • Miljørettet helsevern
 • Motorferdsel i utmark
 • Naturvern
 • Næringsfond
 • Næringstomter
 • Primærnæringsfond
 • Reindrift
 • Reiseliv
 • Renovasjon
 • Skogbruk
 • Vann/avløp
 • Velferds- og inntektspolitiske tiltak for primærnæringene
 • Vilt og innlandsfiske