Det er i medhold av valglovens bestemmelser, følgende krav til de innleverte listene:

 • Det må angi hvilket valg det gjelder (KOMMUNESTYREVALGET 2015)
 • Det må ha en overskrift som angir det parti eller den gruppe soom har framsatt forslaget.
 • Det må angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen, oppført med nummer, fornavn, etternavn og fødselsår.
 • Listeforslaget må være underskrevet av minst 2 av styremedlemmene i partiets lokalavdeling.
 • De som underskriver skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret om evt. endringer på listeforslaget.
 • Listeforslaget kan inneholde 27 + inntil 6 navn, tilsammen 33.
 • Stemmetillegg kan gis til inntil 6 kandidater.
 • Listeforslaget skal ha disse vedleggene:
  • Oversikt over kandidatenes fornavn, etternavn og fødselsdato
  • Navn, fødselsdato og adresse til de som har underskrevet listeforslaget
  • Dersom en kandidat ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.
  • Dersom en kandidat ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når kommunestyret trer i funksjon.