Hvordan søker du? Se veiledning og søknadsprosess.

Ambulerende vaktmestertjeneste har hovedansvaret for formidling av hjelpemidler til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede.

Kriterier/vilkår

Du har nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

Pris for tjenesten

Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten


Hjelpemiddeldatabasen


Nav Hjelpemiddelsentral

Samarbeidspartnere

Nav Hjelpemiddelsentral i fylket

Kommunal Fysioterapitjeneste

Kommunal Ergoterapitjeneste

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1 - Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester


Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester


Forskrift om hjelpemiddelsentralens virksomhet og ansvar


Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator


Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)


Lov om folketrygd (folketrygdloven) kap. 10 Stønad for å kompensere for utgifter ...

 

Veiledning- hvordan få utført eller motta tjenesten, ta kontakt med:

Ambulerende vaktmester tjeneste

Telefon

Mobiltelefoner

Kongensgt 10 A, Kirkenes

78 97 18 63

 

Kenneth

   98226090
Kåre   98268432
Sten Kåre   45503096

 

Det er kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemidler. Opplæring i bruk av hjelpemidlene, montering og eventuell reparasjon utføres vanligvis av kommunen. For hjelpemidler til varig bruk sørger kommunen for at søknad sendes til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket.

Saksbehandling

Kommunen vil kartlegge dine hjelpebehov. Normalt kommer vi på hjemmebesøk. For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt hjelpemiddelet eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

Saksbehandlingstid

Kommunen / Nav Hjelpemiddelsentral skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Hjelpemiddelsentralen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Nav Klageenhet, som avgjør om klagen skal tas til følge.