Demenssykdom

Demenssykdom er en fellesbetegnelse på en rekke sykdommer i hjernen som stadig flere rammes av. Tidlig utredning og diagnostisering er viktig, slik at riktige tiltak blir iverksatt.

Kjennetegn på demenssykdom

- Hukommelsesvansker
- Glemmer nylige hendelser og avtaler
- Problemer med å utføre ulike oppgaver i hverdagen
- Språkvansker
- Vanskeligheter med tid- og stedsorientering
- Svekket dømmekraft
- Vanskeligheter med abstrakt tenking
- Forandringer i humør og adferd
- Vanskeligheter med å gjenkjenne personer

Kontakt lege dersom du eller dine nærmeste opplever noen av kjennetegnene på demenssykdom, slik at dette kan utredes.

Hvorfor er demensutredning viktig?

Det er viktig å utelukke andre sykdommer som kan forveksles med demens. En utredning kan også bidra til å sikre rett behandling og medisinsk oppfølging, som kan være med på å forsinke sykdomsprosessen.

Hukommelsesteam

Det kommunale hukommelsesteamet består av ergoterapeut, sykepleier og hjelpepleier. Vi samarbeider med fastlege, hjemmesykepleien, saksbehandlere, andre helsetjenester og spesialisthelsetjenesten. Hukommelsesteamet kan være et bindeledd mellom den syke, pårørende og hjelpeapparat.

Hva kan vi bistå med?

- Samarbeid med fastlege i kartlegging og utredningsarbeid i hjemmet
- Foreta kartleggings- og utredningssamtale med den syke og pårørende
- Gi råd og veiledning
- Ha oppfølging i sykdomsforløpet
- Kartlegge hjemmesituasjonen og iverksetting av tiltak
- Bruk av hjelpemidler som støtter opp om hukommelse, selvstendighet og økt sikkerhet i hjemmet
- Koordinering av behov for andre helsetjenester

Hvem kan kontakte oss?

- Pårørende, venner og enkeltpersoner
- Fastlege og annet helsepersonell

Kontaktinformasjon

Utsikten dagsenter, Pasvikveien 62, 9900 Kirkenes (Wesselborgen sykehjem)
E-post: lja@svk.no
Tlf:        78 97 19 01
Mobil:   46 47 45 51