Hvordan søker du? Se veiledning og søknadsprosess.

Avlastning kan gis som et tidsavgrensetopphold i korttidsavdeling, både som enkelt opphold eller rullerende opphold. Avlastning kan også tilbys i eget hjem.

Avlastningen er ment å gi omsorgsyteren:

 • Mulighet til å delta i samfunnet
 • Hindre utmattelse
 • Gi mulighet til å reise på ferie
 • Gi rom for fritid
 • Gi tid til å pleie familierelasjoner og sosialt nettverk
Avlastningsopphold kan gis vedTelefonnummer
Prestøyhjemmet78 97 18 00
Tangenlia Bokollektiv78 99 65 30
Wesselborgen sykehjem78 97 21 71
Bugøynes omsorgssenter78 97 17 47
AvAk46 84 69 49

Målgruppe

Omsorgsyterer (forelder eller pårørende) som til daglig har et særlig tyngende omsorgsoppgaver for :

 • Barn/unge med psykiske eller fysiske funksjonshemminger
 • Kronisk syke
 • Omsorgstrengende eldre

 

Kriterier/vilkår

Tjenesten tildeles ut ifra en samlet vurdering av søkerens situasjon, herunder faglige opplysninger som ligger til grunn for søknaden og/eller blir innhentet i saksbehandlingsprosessen.

Følgende kriterier vektlegges ved tildeling av avlastningstiltaket:

 • Det må foreligge et vedvarende særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet daglig
 • Vansker med å ivareta andre omsorgsoppgaver i familien
 • Om omsorgsarbeidet innebærer mye natt arbeid, eller avbrudd i nattesøvn
 • Den som yter omsorgen må bo i samme bo enhet som den omsorgstrengende
 • Ved tildeling av avlastningsopphold i institusjon, må den omsorgstrengende være helt avhengig av hjelp fra omsorgsyter for å kunne bo i eget hjem
 • Avlastning må vurderes opp mot andre tjenester og tiltak som kan avlaste omsorgsgiver i det tyngende omsorgsarbeidet
 • Hvis det er behov for avlastning mer enn 50 % av tiden skal andre tiltak som opphold i institusjon vurderes
 • Avlastning erstatter ikke, men ytes i tillegg til tjenester til den omsorgstrengende
 • Frivillighet, den som innvilges avlastningstjenester må ønske å motta tilbudet
 • Avlastning innvilges ikke ved direkte utskrivning fra sykehus

 

Pris for tjenesten

Avlastning er gratis.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten 
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen

 

Lover

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene