Hvordan søker du? Se veiledning og søknadsprosess.

Trygghetsalarm er en alarm brukeren bærer på seg for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Utrykning skjer fra hjemmebasert omsorg, pårørende eller dit hvor alarmen er programmert. Alarmen er knyttet opp mot en vaktsentral, og de formidler kontakt til hjemmebasert omsorg.

Tjenesten er en betaltjeneste. Prisen fastsettes etter husstandens samlede inntekter ved siste skatteligning.

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

Kriterier/vilkår

  • Brukeren må være hjemmeboende
  • Brukeren skal bære alarmknappen hele døgnet
  • Brukeren må ikke bruke alarmen hvis telefonen kan benyttes
  • Brukeren må godta at en nøkkelboks for husnøkkel blir montert ved utgangsdør, dette for at hjelp skal kunne gis så raskt som mulig.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten


Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen

Samarbeidspartnere

Vaktsentral

Lover

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes hvis du har et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester


Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester


Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til kommunal klagenemd.