Informasjon om nye takster for eiendomsskatt.

Kommunestyret vedtok den 18.juni i 2013 å utvide eiendomskatteområdet til å gjelde hele kommunen. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt fikk ansvar for gjennomføring av prosjektet, valg av konsulentselskap og utarbeidelse av nye takseringsprinsipper. Det dukker opp mange spørsmål om eiendomsskatt og nemnda har derfor laget en liste over de vanligste spørsmålene fra privatpersoner.

Gjelder dette min eiendom?
Ja, alle eiendommer får nye eiendomskattetakster i 2014. De som har hatt eiendomsskatt fra før får ny takst. Området for eiendomsskatt gjelder nå hele kommunen slik at de som tidligere ikke har hatt eiendomsskatt får nå takst for første gang.

Når trer endringene i kraft?
Endringene i eiendomsskatt gjelder fra 1. januar 2015.

Hva blir min eiendomsskatt?
Takstene utarbeides i løpet av 2014. Taksten er grunnlaget for utskriving av eiendomsskatten. Loven sier at skatten kan være mellom 2 og 7 promille av eiendommens verdi pr år. Kommunestyret bestemmer satsen i desember hvert år i forbindelse budsjettbehandlingen for kommende år.

Når skal eiendomsskatten betales?
Skatten betales på samme regning som kommunale avgifter og forfaller 25.februar, 25. mai, 25.august og 25. november. Altså 4 ganger pr år.

Hvordan kommer man frem til taksten?
Verditakst AS skal besiktige alle bygninger og eiendommer. De har profesjonell bakgrunn og lang erfaring med eiendomsskatt. Sakkyndig nemnd har i samarbeid med Verditakst AS og Eiendomskattekontoret funnet frem til statistiske verdier som er et utgangspunkt for taksering. Hver eiendom skal besiktiges og vurderes enkeltvis. Verditakst AS vil så legge frem takst forslag for Sakkyndig nemnd, som fastsetter den endelige taksten.

Behøver jeg å være tilstede når takstmennene kommer?
Det er ikke nødvendig å være tilstede. Takstmennene skal kun besiktige eiendommen utvendig. Du kan være tilstede men da må du skrive til: post.svk@verditakst.no for å avtale tidspunkt.

Hva gjør takstmennene?
Dersom kommunen ikke har data på størrelsen på bygningene vil takstmennene ta mål utvendig. Dette vil gjerne gjelde for eldre hus og hytter bygget før 1980. De vil ta bilder av alle bygningene. Bildene vil bli brukt til fastsetting av taksten og vil ikke bli publisert eller offentlig tilgjengelig på noen måte.

Hva er bakgrunnsinformasjonen for taksten?
Grunnlaget for taksten er informasjon fra eiendomskattekontoret, fra besiktigelsesmenn og fra bilder av bygningen. Størrelsen på bygningene kommer fra kommunenes register (Matrikkelen). De fleste bygninger vil beregnes etter faste satser, men bygninger som åpenbart er forfalt og ikke kan brukes vil ikke bli taksert.

Beliggenhet
Beliggenhet har betydning for verdien på eiendommen. For eksempel vil boliger i sentralt strøk få en vesentlig høyere takst enn en tilsvarende bygning i usentrale strøk. Dette har sammenheng med forventet omsetningsverdi og har ingen ting med politiske beslutninger å gjøre.

Gårdsbruk?
Eiendommer som brukes til gårdsdrift, skogbruk eller planteskole i drift er fritatt for eiendomsskatt. Våningshus, kårbolig og andre bygninger som ikke har med driften å gjøre skattlegges på ordinær måte. Fritaket opphører når driften er varig opphørt.

Vil taksten bli for høy?
Nei. Takstene skal vise antatt markedsverdi, men utgangspunktet for takseringsarbeidet er at det brukes et forsiktighetsprinsipp. Takstene vil generelt bli noe lavere enn en vanlig salgsverdi.

Er dette en salgstakst, siden den skal vise markedsverdi?
Boligen vil ofte ha en større omsetningsverdi enn eiendomsskattetaksten og det er ikke en teknisk vurdering.

Hvor lenge gjelder taksten?
Eiendomskattetaksten gjelder i 10 år. Prinsippene og prisene som fastsettes nå i 2014 vil gjelde i de neste 10 årene. Det blir altså ingen justering av takstene før det bli ny taksering i 2025. Ved ombygginger eller utvidelse vil det bli foretatt ny taksering.

Hvem er ansvarlig for takstene?
Sakkyndig nemnd er ansvarlig for taksten.

Kan jeg klage på taksten?
Ja. Forvaltningsloven gir 3 ukers (§29) klagefrist etter at takstene er lagt frem den 1.mars 2015. Sakkyndig nemnd vil da først vurdere klagen. Dersom det har skjedd en feil og klager får medhold kan saken avgjøres av Sakkyndig nemnd. Dersom nemnda ikke tar klagen til følge vil den bli overført til Sakkyndig ankenemnd som vil behandle den.

For Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i Sør-Varanger kommune.

Erik Henneli  Elin Steigberg  Ivar Kaski
Leder            Nestleder          Nemndsmedlem