Utgangspunktet er at hver skatteyter mottar en skatteseddel og en faktura for hver eiendom de eier eller fester. Dette blir tilsendt i to forsendelser.

Dersom man er flere som eier/fester samme eiendom, vil hver eier/fester motta en skatteseddel, men kun den som er registrert som regningsmottaker/eierrepresentant, vil motta faktura. Har to av eierne/festerne samme adresse, vil de kun motta en skatteseddel.

Der eiendommen både har bolig/fritidsbolig, bolig/næringsbygg, fritidsbolig/næringsbygg vil man motta to skattesedler og to fakturaer for samme eiendom. Dette skyldes at de ulike byggene taksert forskjellig.

Dersom man ikke mottar skatteseddel, men kun faktura, ber vi om at dere kontakter Sør-Varanger kommunen v/Eiendomsskattekontoret for å få tilsendt skatteseddel. Mangelen skyldes da normalt at vedkommende hjemmelshaver/fester er gått bort, men fortsatt står formelt som eier/fester.

Skatteseddelen inneholder alle bygg som er registrert på den aktuelle eiendommen, og med de areal som enten tidligere er registrert i Matrikkelen (eiendomsregister) eller er blitt estimert ut i fra de befaringer som er gjort i samband med eiendomsskattetakseringen. På bakgrunn av at en del areal er estimert, vil det være rom for feil. Dersom dere ved en gjennomgang av skatteseddelen ser at man har lagt til grunn feile arealer, ber vi om at dere gjør en skriftlig henvendelse til oss hvor dere oppgir de rette arealene og legger ved evnt. tegninger, foto eller annen dokumentasjon. Gjerne bruk kommunens eletroniske klageskjema på www.svk.no, eller ta kontakt med Servicekontoret for tilsending av klageskjema.

Eiendomsskatten beregnes i 2016 etter 4 promille for bolig, fritidsbolig, og ubebygde eiendommer. For bebygde næringseiendommer og verk og bruk, er skattesatsen 6 promille.

Faktura for eiendomsskatt vil følge kommunale avgifter, og bli sendt dere hvert kvartal. For de eiendommer som får eiendomsskatt på mindre enn kr 200,- per år, vil man kun fakturere eiendomsskatten 1 gang i året, ved første termin.

Vi minner igjen om at klagefristen er 6 uker fra utlagt skatteliste, det vil si 20.03.2016. Klagen må være skriftlig, og kommunen ønsker at man benytter seg av e-klageskjema for eiendomsskatt. Ved å kontakte kommunens servicekontor kan man også hente klageskjema, eller få tilsendt skjema i papirformat.

 

EIENDOMSSKATTEKONTORET