Kommunestyret har i møte den 5. oktober vedtatt Kommuneplanen 2004-2016 Samfunnsdel og Arealdel.

Kommuneplans hovedmål for Sør-Varanger-samfunnet i 2016, er formulert slik:

Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering, offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Det er prioritert 4 satsingsområder i planperioden:

  •  Næringsutvikling
  •  Infrastruktur
  •  Barn og ungdom
  •  Kompetansebygging


Med dette som grunnlag er det satt av arealer for boligbygging i Første-, Andre-, og Prestevannslia og Langøra. Videre er store arealer avsatt til havneformål. Det er lagt opp til fortetting rundt tettstedene og områder i mange deler av kommunen kan utpekte arealer nå reguleres til fritidsbebyggelse.

Kommuneplanen finnes på hovedsiden under menypunkt Planer/Forskrifter.