Det stilles i dag fra de nasjonale myndighetene krav om at det skal vedtas energi og klimaplan i kommunene. Forskrift om energiutredninger trådte i kraft 1.1.2003 og konkluderer med at det skal også skal utarbeides lokale energiutredinger for alle landets kommuner. Den lokale energiutredningen for Sør-Varanger kommune ble utarbeidet første gang i 2004. Utredningen er utarbeidet av Varanger Kraft Nett AS og redegjør for energibruk og distribusjon. Energiutredningen er siden rullert først hvert år og senere hvert annet år.

En energi og klimaplan bringer dette arbeidet en dimensjon videre og skal omfatte en helhetlig ressurskartlegging samt konkludere med tiltak og målsettinger for energi og klimaarbeidet i kommunen. Innledningsvis er det ønsket at planen skulle rette seg mot tiltak som kommunen kan gjøre noe med samtidig som den skulle ha fokus på lokale ressurser samt lokal verdiskapning. I tillegg skal en se for seg de regionale og nasjonale målsettingene for dette området.

Energi og klimaplanen for Sør-Varanger kommune har som målsetting å synliggjøre, tallfeste og konkretisere tiltak som ved gjennomføring vil bidra til at kommunen legger om og reduserer energibruken og klimabelastningen.

- Planens del 1 vil kartlegge energibruk, ressurser og målsettinger.

- Del 2 av planen vil være tiltaksorientert og det legges vekt på hva kommunen kan bidra med for å oppnå lokale, regionale og nasjonale målsettinger.

PLANSTATUS

Det foreslås at denne planen får status som kommunedelplan for å styrke planens juridiske status og forankring i Plan- og bygningsloven. Kommunedelplanen skal inneholde en konkret og realistisk tiltaksdel som skal knyttes opp mot kommunens handlingsprogram og økonomiplan.

PLANARBEID

Rambøll AS har vært engasjert til å utarbeide en fullversjon og en kortversjon av Energi og klimaplan for Sør-Varanger. I planprosessen har det vært gjennomført en rekke møter med forskjellige parter, og det har vært arrangert en workshop der næringsliv og kommunens innbygger var invitert til å delta. Mange innspill kom inn i planprosessen, og de har blitt innarbeidet i planutkastet. Utvalg for miljø og tekniske tjenester har gjennom sin rolle som styringsgruppe deltatt i prosessen med utarbeidelse av Energi og klimaplanen og kommet med innspill underveis.

 

Plandokumentene vil bli utlagt til offentlig ettersyn i 6 uker i perioden 11. OKTOBER 2010 – 22. NOVEMBER 2010 på Plan – og byggesaksavdelingen, på Servicekontoret i Rådhusets 1.etasje, Biblioteket, samt vår hjemmeside www.svk.no

Eventuelle innspill og merknader sendes innen 22. november 2010 til Sør-Varanger kommune, Plan og byggesak, Pb 406, 9915 Kirkenes. Vi ber om at innspill og merknader merkes med Energi og klimaplan.

Virksomhetsleder for Plan-og byggesak

 

PLANDOKUMENTER:  

Energi+og+klimaplan+-+Utlegg+til+offentlig+ettersyn.doc PDF document ODT document    

Energi+og+klimaplan+S%C3%B8r-Varanger+kommune+-+h%C3%B8ringsutkast+fullversjon.pdf

Energi+og+klimaplan+for+S%C3%B8r-Varanger+kommune+-+h%C3%B8ringsutkast+kortversjon.pdf