Fra 29.mai kan beboere innenfor grensesonen søke grenseboerbevis. Vilkåret er at man har vært lovlig bosatt innenfor sonen de 3 siste årene. Kravet om 3 års botid, gjelder ikke for ektefelle og  mindreårige barn til slik grenseboer. Det samme gjelder voksne arbeidsuføre barn som bor sammen med og forsørges av en  grenseboer som selv oppfyller vilkårene. I disse tilfeller må vigselsattest/fødselsattest vedlegges søknaden.

Grenseboerbevis innvilges ikke til statsløse søkere.
 
Grensesonen består av de områder som ligger inntil 30 km fra grensen mellom Norge og Russland.
 
Slik søker du grenseboerbevis.
 
Grenseboerbevis søkes på et eget skjema som du får utlevert på Det russiske Generalkonsulatet i Kirkenes.
Utfylt skjema sammen med originalt pass, ett passbilde, samt utskrift av bostedsadresse fra Folkeregisteret, leveres på Generalkonsulatet. Generalkonsulatet vil utvide sin åpningstid slik at du kan søke grenseboerbevis alle hverdager i tiden kl.14.00 - 16.00.
Behandlingstiden er 10 kalenderdager.
Du kan ikke søke om grenseboerbevis og visum samtidig.
 
Grenseboerbevis kan innvilges for inntil 3 år, forutsatt at passet ditt har like lang løpetid. Dersom passet utløper tidligere, innvilges grenseboerbevis for samme periode, men kravet om minimum 6 måneders gyldighetstid, gjelder også her.
 
(Russiske borgere kan (fra 29.5.2012) søke grenseboerbevis ved henvendelse til det norske Generalkonstulatet i Murmansk.. De vil også kunne søke grenseboerbevis på nett - på UDIs søknadssenter https://selfservice.udi.no/no/ )
 
Hvordan ser grenseboerbeviet ut?
 
Grenseboerbevis utstedt av det russiske Genaralkonsulatet i Kirkenes vil utstedes med et oblat i passet, sllik vi kjenner visumpraksis fra tidligere.
 
Grenseboerbevis utstedt av det norske Generalkonsulatet i Murmansk vil være et eget kort på størrelse med et kredittkort, og inneholder følgende opplysninger: Navn, fødselsdato, statsborgerskap, gyldighetstid, når og hvor kortet er utstedt, passnummer, bostedsadresse, merknader, bilde og signatur. I tillegg vil kortet inneholde biometriske opplysninger i form av fotografi og fingeravtrykk.
 
Hva koster et grenseboerbevis?
 
Et grenseboerbevis utsedt for nordmann av det russiske Generalkonsulatet i Kirkenes koster 180 NOK. Beløpet betales før beviset utstedes.
Barn under 18 år, fulltidsstudenter og personer over 60 år,slipper å betale gebyr.
 
Grenseboerbeviset gir deg rett til å besøke grensesonen inntil 15 dager sammenhengende. Det er ikke satt  begrensninger for antall besøk.
 
Grenseboerbeviset gir deg ikke rett til å arbeide eller drive næringvirksomhet i Russland.
 
Også som grenseboer, må du levere utfylt migrasjonskortskjema ved grensepassering. For å spare tid, er det lurt å fylle ut dette på forhånd. Migrasjonskortskjema får du på Storskog grensestasjon. Ta godt vare på migrasjonskortskjemaet, som skal leveres på grensen når du reiser hjem igjen. Dersom du mister dette, må du skaffe tilveie et duplikat. Dette forutsetter at du møter opp på nærmeste kontor for Russlands føderale migrasjonstjeneste.
 

Les mer om avtalen om grenseboerbevis.

_______________________________________________________________________

Den russiske føderasjons Generalkonsulat i Kirkenes gir denne  Informasjon til den som reiser inn i Russlands grenseområde i Murmansk fylke - pr mai 2012:

1. Grenseboerbevis (som utstedes på visum blankett) gir deg rett til innreise, utreise og opphold flere ganger, bare i Den russiske føderasjons grenseområde, og ikke mer enn 15 kalenderdager sammenhengende hver gang.
OBSl Den russiske føderasjons grenseområde i Murmansk fylke er et område i Russland som består av de områdene i kommunene Nikel og Petsjenga som ligger inntil 30 kilometer fra statsgrensen mellom Den russiske føderasjon og Kongeriket Norge, samt kommunene Zapoljamyj og Korzunovo, men unn tatt områder med særskilte adgangsregler for utenlandske borgere og andre områder, organisasjoner og objekter hvor utenlandske borgere må ha spesiell tillatelse for å reise inn.
l de områder av grenseområdet i Den russiske føderasjon hvor det er etablert grensesone kreves det ikke passerseddel utover grenseboerbeviset for å kjøre/gå inn i grensesonen.
Grensene for grenseområdet er merket med vegskilt på hovedvegene i grenseområdet.
OBS! For å besøke området med særskilte adgangsregler for utenlandske borgere (området som er avgrenset i sør og vest av jernbanen Petsjenga - Kola og en linje Petsjenga-bukta Dolgaja Sjtsjel, unntatt tettstedet Petsjenga og bilvegen Zapoljarnyj - Kola - Murmansk (bare for transittferdsel på denne), samt områdene rundt militære avdelinger, lukkede objekter, troppeorganisasjoner og militære formasjoner og vannkraftverkene i Pasvikelva, må det innhentes spesiell tillatelse. Fotografering og videoopptak av beskyttede objekter er forbudt.

2. Grenseboerbeviset gir deg ikke rett til arbeids- og næringsvirksomhet.

3. Under opphold i Russland har du plikt til å etterleve Den russiske føderasjons lovgivning. Brudd på reglene for innreise/utreise og opphold på Russlands territorium kan medføre bot og administrativ utvisning fra Russland.

4. Inn- og utreise i grenseområdet på grunnlag av grenseboerbevis skjer bare via Borisoglebsk (Storskog) grensestasjon.
OBS! Ved innreise via Borisoglebsk grensestasjon har du plikt til å fylle ut migrasjonskort (migrasjonskortskjema kan en få Borisoglebsk grensestasjon). Vi anbefaler å gjøre delte på forhånd.
Migrasjonskortet skal leveres tilbake ved utreise via Borisoglebsk grensestasjon. Hvis migrasjonskortet blir mistet eller ødelagt under oppholdet på Den russiske føderasjons territorium, må du innen tre arbeidsdager henvende deg til nærmeste kontor av Russlands føderale migrasjonstjeneste for å få et duplikat.

  Adressene til kontorene til Russlands føderale migrasjonstjenestes direktorat for Murmansk fylke i grenseområdet:
    - Nikel, 14. armé-gt. 2, (u l. 14 Armii, d. 2) tlf 81554-5 18-74, åpningstid tirsdag, torsdag, fredag
    - Zapoljarnyj, Jasnyj-stredet 2, (per. Jasnyj, d. 2) tlf 81554-624-74, åpningstid onsdag, lørdag
  Avdelingssjef: Major I innenrikstjenesten Aleksandr Alievitsj Lebedev, tlf81554-502-28, 8152-555-834.

5. Etter Den russiske føderasjons lovgivning skal en utenlandsk borger registreres på kontoret til Den russiske føderale migrasjonstjenesten hvis oppholdet på Russlands territorium overstiger 7 arbeidsdager.
Registreringen utføres av hotell eller privatperson som du har tatt inn hos, eller av vertsorganisasjonen.
OBS! Hvis formålet med reisen til grenseområdet er økoturisme, fiske o. I. og du overnatter utenfor bosettinger, for eksempel i telt, og oppholdet blir over 7 arbeidsdager, må du henvende deg til kommunale myndigheter for at de skal registrere deg. Vi anbefaler også å underrette kontoret til Sivilforsvars- og katastrofeministeriet om reiseruten din.

Adressene til kommunale myndigheter:
    (mangler, red. anm)

6. Hvis grenseboerbeviset eller passet blir mistet eller skadet, skal du straks henvende deg til det nænneste kontoret til Russlands Innen iksministeriums territoriale organ (politimyndighet) eller Den russiske føderale migrasjonstjenestens territoriale organ . Når du har fått et dokument som bekrefter at slik henvendelse er gjort, kan du besøke Norges generalkonsulat i Murmansk for å sette skadet pass i stand eller erstatte tapt pass.

Adressene til politimyndighetene i grenseområdet:
   -  Nikel, 14. armé-gt. 17 (u l. 14 Armii, d. 17)
    - Zapoljarnyj, Jasnyj-stredet 2 (per. Jasnyj, d. 2)
    - Petsjenga, Petsjenga-vegen 4, leil. 1 . (Petsjengskoe sjosse, d. 4, kv. 1)

7. Hvis du i tilfelle av force majeure har overskredet den fastsatte. oppholdsperioden på 15 kalenderdager, må du informere del nærmeste kontoret til Den russiske føderale migrasjonstjenestens territoriale organ om dette, melde at slike omstendigheter foreligger, og formalisere forlengelse av den tillatte oppholdsperioden (få visum).

    Adressene til kontorene til Russlands føderale migrasjonstjenestes direktorat for Murmansk fylke i grenseområdet:
      - Nikel, 14. armé-gt. 2, tlf8 1554-518-74, åpningstid tirsdag, torsdag, fredag
      - Zapoljamyj, Jasnyj-stredet 2, tlf 81 S54-624-74 , åpningstid onsdag, lørdag
    Avdelingssjef: Major i innenrikstjenesten Aleksandr Alievitsj Lebedev, tlf 81 554-502-28, 8 152-555-834.

8. Hvis du i tilfelle av force majeure har vært nødt til å reise utenfor grenseområdet, er det nødvendig å informere det nærmeste kontoret til Den russiske føderale migrasjonstjenestens territoriale organ om dette og melde at slike omstendigheter foreligger.
OBS! I alle andre til feller må en for å reise ut over grensene til grenseområdet få russisk visum i konsulatavdelingen til Den russiske føderasjons Ambassade i Oslo eller Den russiske føderasjons Generalkonsulat i Kirkenes.