I henhold til Plan- og bygningslovens § 12 - 5 er området regulert til;
- Område for bebyggelse og anlegg
- Boligbebyggelse
- Uteoppholdsarealer (lekeplass)
- Område for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Vei og snuplass
- Gangareal
- Område for trafo for elektrisk energiforsyning & telekommunikasjon
- Annen veggrunn – snødeponi


Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker etter
denne kunngjøringen. Eventuelle klager sendes til Sør-Varanger kommune, Virksomhet for
Plan og byggesak for forberedene behandling.
Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 32 og 42.
 

Dokumentene finnes i sin helhet her:

Planbeskrivelse+b2e+06042010.pdf  

Reguleringsbestemmelser+b2e+06042010.pdf  

B2E+06042010+SKYTTERHUS.pdf  

B2E+0604201+1+M+KOTER+SKYTTERHUS.pdf  

B2E+06042010+0%2C5+M+KOTER.pdf  

layoutb2e.pdf  

Kunngj%C3%B8ring+av+vedtatt+plan+annonse.pdf