I henhold til Plan og Bygningsloven §28-2 har det Faste Utvalget for plansaker i Sør-Varanger i møte 15.august 2006 under sak 038/06 vedtatt følgende bebyggelsesplan med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse datert 22.05.06:

Bebyggelsesplan for del N2 Hesseng sentrum

 I henhold til Plan og bygningslovens §25 omfatter planen følgende formål:

- Byggeområde, Forretning

- Offentlig trafikkområde, kjøreveg og annen veggrunn

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på godkjenningen til Fylkesmannen innen tre uker etter denne kunngjøringen. Klager sendes Sør-Varanger ved Plan- og utviklingsavdeling, Boks 406, 9915 Kirkenes, til forberedende behandling.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens §32 og §42. Plandokumentet er lagt ut på Rådhuset, plan- og utviklingsavdelingen og på Internet www.svk.no .

Planbeskrivelse        N2HessengsentrumBESKR.pdf

Planbestemmelser  N2HessengsentrumBEST.pdf

Plankart                      BebyggelsesplanN2Hesseng+sentrum.pdf

Illustrasjonsplan      Ilustrasjonsplan.pdf

 

Plan- og utviklingssjefen