I henhold til Plan- og bygningslovens § 25 er området regulert til;

- Byggeområder Herunder ridehall, stall

- Landbruksområder Herunder område for beite

- Fareområder Herunder høyspentlinje

- spesialområder herunder ridebane

- Fellesområder Herunder adkomstvei, parkering

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker etter denne kunngjøringen. Eventuelle klager sendes til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen til forberedene behandling. Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 32 og 42.

Plandokumentene finner du nedenfor: 

Plankart.pdf     

Kunngj%F8ring+om+vedtatt+reguleringsplan.doc PDF document ODT document

Planbeskrivelse.doc PDF document ODT document    

BESTEMMELSER.doc PDF document ODT document