I henhold til Plan og Bygningsloven §28-2 har det Faste Utvalget for plansaker i Sør-Varanger i møte 08.06.06 under sak nr.27/06 vedtatt følgende bebyggelsesplan med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse datert 12.05.06:

Bebyggelsesplan for hytteområdet Haga Gnr 30 Bnr. 5, Jarfjord

Tiltaket kan ikke settes i verk før Sametinget har avgitt endelig høringsuttalelse jfr. Lov om kulturminner 1978.

I henhold til Plan og bygningslovens §25 omfatter planen følgende formål:

- Byggeområde, Fritidsbebyggelse, naust, Annet byggeområde

- Offentlig trafikkområde, Kjørevei - Fareområder, Høyspenningsanlegg

- Spesialområde, Friluftsområde, Privat småbåtanlegg, Privat avkjørsel

- Fellesområder, Felles parkeringsplass, Annet felles areal

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på godkjenningen til Fylkesmannen innen tre uker etter denne kunngjøringen. Klager sendes Sør-Varanger ved Plan- og utviklingsavdeling, Boks 406, 9915 Kirkenes, til forberedende behandling.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens §32 og §42. Plandokumentet er lagt ut på Plan- og utviklingsavdelingen og på Servicekontoret i rådhusets 1. etasje og på Internet www.svk.no

Planbeskrivelse beskrivelseHagagnr30bnr5.pdf 

Planbestemmelser BestemmelserHagagnr30bnr5.pdf

Plankart haga120506.pdf 

 

Plan- og utviklingssjefen