skytterhusfjellet

I henhold til Plan- og Bygningslovens § 27-1, og i henhold til vedtak i Det faste utvalg for plansaker i møte 23.01.06 under sak 004/06, varsles det om igangsatt utarbeidelse av: Reguleringsplan for Skytterhusfjellet Planområdet er avmerket som nye boligområder B 26; 1.vannslia, B27; 2.vannslia, B 28; Prestevannslia og B29; Langøra i Kommuneplan for Sør-Varanger 2004-2016. Planområdet er på ca. 1630 daa beliggende sør for Kirkenes planlagt for utbygging med boliger. Området vil bli utbygd i flere etapper gjennom en lengre periode med behov for både skole, barnehage, nærbutikk, lysløype og en overordnet grøntstruktur for bruk i friluftssammenheng. kommunen vurderer tiltakene dit hen at det ikke faller inn under KU-bestemmelsene, jfr. utredninger utført i kommuneplanarbeidet og det pågående arbeidet med trafikkanalysen.

I forkant av reguleringsplanarbeidet ble det laget en landskapsanalyse som er lagt ut på servicekontoret i Rådhuset og på www.svk.no

I henhold til Plan- og bygningslovens § 25 skal området regulers til:

- Byggeområde: Bolig, Offentlig bebyggelse, Forretning

- Offentlig trafikkområde - Friområde: Park, Turvei, Skiløype, Anlegg for lek og idrett - Badeområde

- Faremråde

- Spesialområde: Friluftsområde, Bevaringsområde

- Fellesområde

Eventuelle innspill og merknader som kan komme til nytte i planarbeidet bes sendt til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, Postboks 406, 9915 Kirkenes, innen 28.juni 2006.
 

skytterhusfjellet.pdfomr%E5detskytterhusfjellet.pdf

konklusjonlandskapsanalyse.pdf

     Landskapsanalysetekst.pdf