I medhold av Plan- og bygningslovens § 27-1 har Det faste utvalg for Plansaker i møte 06.03.07, saknr. 007 og 008/07, vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn;

- ”Bebyggelsesplan for Sandnesdalen ridesenter”

- ”Bebyggelsesplan for Kobbervika Hyttefelt”

Planområdene er henholdsvis i Sandnesdalen, ca. 9 km fra Kirkenes, og ved Brattli i Pasvikdalen, ca. 30 km fra Kirkenes. Hovedformålet med planen for ridesenteret er tilrettelegging for bygging av ridehall, staller, beitearealer mv, mens det for Kobbervika er tilrettelegging for bygging av fritidsboliger, naust mv.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 25 er områdene foreslått regulert til;

- Byggeområder, Herunder ridehall, stall, fritidsboliger, naust

- Landbruksområde, Herunder område for beite og jord – og skogbruk

- Fareområder, Herunder høyspentlinje (kun ridesenteret)

- Spesialområder Herunder ridebane, friluftsområde, kulturminner, naturvern

- Fellesområder Herunder adkomst, parkeringsplass - Kombinerte formål Herunder kulturminner og naturvern (kun Kobbervika)

Plandokumentene vil bli utlagt til offentlig ettersyn i perioden 14.03.07 – 14.04.07, på Plan – og utviklingsavdelingen og på Servicekontoret i Rådhusets 1.etasje.

Eventuelle innspill og merknader sendes til Plan- og utviklingsavdelingen innen 14.04.07

Plandokumentene finner du her: 

SANDNESDALEN:

Plankart+Sandnesdalen+ridesenter.pdf      

Planbeskrivelse+bebyggelsesplan+Sandnesdalen+ridesenter.doc PDF document ODT document   

Planbestemmelser+bebyggelsesplan+Sandnesdalen+ridesenter.doc PDF document ODT document

KOBBERVIKA:

Plankart+Kobbervika+hytteomr%E5de.pdf

Planbeskrivelse+bebyggelsesplan+Kobbervika+hytteomr%E5de.doc PDF document ODT document  

Planbestemmelser+bebyggelsesplan+Kobbervika+hytteomr%E5de.doc PDF document ODT document  

Plan- og utviklingssjefen