Hovedformålet med planen er bygging av bolig med tilhørende lydstudio, for etablering av kombinasjonsnæring med landbruk.


I henhold til Plan- og bygningslovens § 12 – 5 er området foreslått regulert til:
- Bebyggelse og anlegg, herunder boligbebyggelse, annen gårdsbebyggelse, bolig-/næringsbebyggelse.
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, herunder kommunal vei.
- Landbruksformål, herunder grasproduksjon, grønnsakshage og bærdyrking.
 

Plandokumentene er lagt ut på Servicekontoret, 1. etasje på rådhuset,
 

Eventuelle innspill eller merknader sendes Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes, eller som e-post til postmottak@svk.no innen 28. mai 2010.

Plandokumentene finner du her:   

UTLAGT+TIL+OFFENTLIG+ETTERSYN.pdf  

Planbeskrivelse.pdf  

Reguleringsbestemmelser.pdf  

Plankart.pdf