Planområdet er i Lanabukt, Jarfjord, ca. 38km fra Kirkenes. Hovedformålet med planen er tilrettelegging for bygging av fritidsboliger med tilhørende anlegg.

I henhold til Plan- og Bygningslovens § 25 er området regulert til:

 

 

- BYGGEOMRÅDER - Fritidsbebyggelse H1 og H2.

- OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER - Kjørevei.   

- LANDBRUKSOMRÅDE - Jord- og skogbruksområde.

 - FELLESOMRÅDE - Felles adkomst til området

- SPESIALOMRÅDE - Bevaring.

 

  
Plandokumentene vil bli utlagt til offentlig ettersyn i perioden 23.09.08 – 23.10.08, på Servicekontoret i Rådhusets 1.etasje og på www.svk.no 

Plandokumentene finner du her:

planbeskrivelse+080508.pdf     

 regbestemmelser+130508.pdf    

oversiktskart.pdf    

Plankart+Lanabukt+04.03.08.pdf 


Eventuelle innspill og merknader sendes til virksomhet for plan og byggesak innen 23.10.08. eller til svk@postmottak.no