Forslag til detaljert reguleringsplan for Grensestasjon Sør
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, jf. § 12-11 har Formannskapet/ utvalg for strategi og utvikling (Fusu) i møte 23.08.11, saksnr 123/11, vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn i seks uker:
 
Forslag til detaljert reguleringsplan for Grensestasjon Sør, plan-ID: 2011006, datert 23.06.11 med tilhørende beskrivelser, bestemmelser og plankart, samt situasjonsplan og lengdesnitt datert 21.03.11.
 
Plandokumentene vil bli utlagt til offentlig ettersyn i perioden 29.08.11 til 11.10.11, på Plan – og byggesaksavdelingen og på Servicekontoret i Rådhusets 1.etasje. Dokumentene finnes også på www.svk.no
 
Eventuelle innspill og merknader sendes Sør-Varanger Kommune, Virksomhet for plan- og byggesak, boks 406, 9915 Kirkenes eller postmottak@svk.no innen 11.10.11. Vennligst oppgi vårt saksnummer: 09/2665 ved henvendelser.
 
 
Virksomhetsleder for Plan- og byggesak

plankart