I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 har Sør-Varanger kommunestyre i møte 21.03.12 saknr 020/12 vedtatt følgende detaljreguleringsplan med tilhørende bestemmelser og beskrivelse;
 
Detaljert reguleringsplan for Grensestasjon Sør, Svanvik, planID: 2011006
 
Iht. Plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende;
Forsvaret:
·         Forlegning/Leir
 
Samferdsel og teknisk infrastruktur:
·         Kjøreveg
 
Hensynssoner:
·         Sikrings-, støy- og faresoner: – Frisikt
·         Sone med angitt særlig hensyn: – bevaring av kulturmiljø
·         Sone med angitt særlig hensyn: – bevaring av naturmiljø, trekkvei for rådyr
 
Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker etter denne kunngjøringen. Eventuelle klager sendes for forberedende behandling til Sør-Varanger kommune, Plan og byggesak, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.
Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 15 og 16.
Dokumentene finnes i sin helhet på www.svk.no (se under) og ved virksomhet for Plan og byggesak.
 
Virksomhetsleder for Plan og byggesak

plankart