Hovedvilkårene for å få tildelt lakseplass er at fiskeren utøver en primærnæring som fiskeri, jordbruk eller reindrift, og er bosatt i kommunen det skal fiskes i, sier utmarksforvalter Lena Kristiansen i FeFo. For personer bosatt i nabokommune og reindriftsutøvere kan det tildeles lakseplass i andre kommuner enn bostedet.  Utøvere av annen lokal næring herunder reiseliv, kan også tildeles plass. Det er også åpnet for fiske for å sikre bosetningen på avsides og næringssvake steder, og for å bidra til rekruttering av nye fiskere. Reglene skal også bidra til å sikre næringsgrunnlaget i de sjøsamiske områdene.
 
Reglene for tildeling er som tidligere. Det har nylig vært en høring hvor FeFo foreslo å endre reglene. Dersom styret vedtar endringer vil FeFo informere om dette.
 
Kristiansen henviser interesserte til FeFos nettsider www.fefo.no hvor de kan finne søknadsskjema, liste over ledige lakseplasser og regler for tildeling av lakseplasser.
 
Informasjon og søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til et av FeFo kontorene i fylket, tlf. 09975.
 
For mer informasjon, kontakt Lena Kristiansen, tlf. 90 18 87 90.