Alle som ønsker å etablere/overta et serveringssted må ha en serveringsbevilling. Serveringsbevilling gis i medhold av serveringsloven, og gjelder etablering og drift av serveringssteder der det foregår servering av mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet.

 

En styrer knyttet til et serveringssted må ha avlagt og bestått etablererprøven i h.h.t serveringslovens § 5.  Læremateriell kan bestilles fra Vinn, 8512 Narvik tlf. 76 96 72 00.

Saksgang
Serveringsbevilling søkes på eget søknadsskjema, som fås ved henvendelse til servicekontoret, Rådhuset, tlf. 78 97 76 00. Endring i bevillinger skal skje på eget skjema. Kommunen skal ta stilling til bevillingssøknaden så raskt som mulig og senest innen 60 dager med mindre særlige grunner foreligger. Søknaden sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, postboks 406, 9915 Kirkenes.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Klagen skal angi det vedtak det klages over, den eller de endringer som ønskes, begrunnelse for klagen og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelse av klagen. Klagen skal sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes. Klageinstans er fylkesmannen i Finnmark.

Kontaktinformasjon
Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes. Besøksadresse er Rådhusets 1. etasje. tlf. 78 97 76 00, fax 78 97 76 83. Epost.: service@sor-varanger.kommune.no . Åpningstid: Mandag - fredag, kl. 08.00 - 15.30