I henhold til Plan- og bygningslovens § 25 er området regulert til; - Byggeområde (fritidsbolig) - Offentlige trafikkområder (Steinnesveien) - Spesialområde (friluftsområde, reindrift (trekkvei)) - Felles områder (parkeringsplass) Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker etter denne kunngjøringen. Eventuelle klager sendes til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen til forberedene behandling. Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 32 og 42.

Kart Steinnes hyttefelt        Planbeskrivelse Steinnes hyttefelt        Planbestemmelser Steinnes hyttefelt

 

Plan- og utviklingssjefen