Utlagt til offentlig ettersyn I henhold til Plan- og Bygningslovens § 27-1 har Det faste utvalg for Plansaker i møte 17.10.06 under sak 56/06 vedtatt å legge følgende reguleringsforslag datert 01.10.06 med bestemmelser datert 13.10.06 og beskrivelse datert 11.10.06 ut til offentlig ettersyn i 30 dager:

Reguleringsplan for Skytterhusfjellet

 

Planområdet er avmerket som boligområder B 26; 1.vannslia, B27; 2.vannslia, B 28; Prestevannslia og B29; Langøra i Kommuneplan for Sør-Varanger 2004-2016. I henhold til Plan- og bygningslovens § 25 er området regulert til: Snitt B 1 merged

Byggeområder: Åpen og/eller konsentrert småhusbebyggelse (B),

offentlig bebyggelse; skole/barnehage (OSB),

forretning/kontor (FK), næring (N)

Offentlige trafikkområder: kjøreveger, kjørbar gang- og sykkelveg, gang- og sykkelveger/fortau, parkering, grøft/ annet vegareal/snøopplag

Friområder: badeområde(FRB), friområde i vann(FRV)

Fareområder: høyspentlinjer

Spesialområder: bevaring (SPBK), randsoner mot vann (SPR), myr (SPM), skilek (SPS), vegetasjonsbelter (SPVE), lysløyper (SPL), friluftsområder (SPF), tursti (SPT), kommunaltekniske anlegg (SPK), frisiktsoner

Plandokumentene for planer er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 24.10 – 27.11.06.

 

Eventuelle innspill og merknader sendes til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, postboks 406, 9915 Kirkenes innen 27.11.06.

 

Plan- og utviklingssjefen

 

 

Landskapsanalyse, grunnlaget for planlegging Landskapsanalysetekst.pdf

Reguleringsplankart for Skytterhusfjellet jpg format  (1.8 Mb) REG-PLAN-3.jpg

Reguleringsplankart for Skytterhusfjellet PDF format  (4 Mb) REG-PLAN-3.pdf

Fargeforklaring (A4) tegnforklaring.pdf

Reguleringsbestemmelser for Skytterhusfjellet Reguleringsbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse for Skytterhusfjellet Planbeskrivelse.pdf

Vedlegg til planbeskrivelse Skjema_risikovurdering.pdf

Skisser området B1 Snitt-B1-merged.jpg og Skytterhusfjellet-B1-plan1003.jpg