Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 27-2 har Sør-Varanger kommunestyre i møte 26.01.06, saknr 005/06 vedtatt følgende reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og beskrivelse;

"Reguleringsplan for Ekhaugen"

I henhold til Plan- og bygningslovens § 25 er området regulert til;

- Byggeområder      - Herunder Bolig

- Offentlige trafikkområder      - Herunder kjøreveier, gang -og sykkelvei

- Friområder      - Herunder lekeplasser

- Fareområder      - Herunder Høyspentlinje

- Spesialområder      - Herunder Friluftsområder, parkbelte, snødepot, kommunalteknisk anlegg

- Fellesområder      - Herunder avkjørsel

- Kombinerte formål      - Herunder gang-og sykkelvei, avkjørsel

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker etter denne kunngjøringen. Eventuelle klager sendes til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen til forberedene behandling.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 32 og 42.

Plankart og plandokumenter kan lastes ned her:

Kunngjøring vedtatt reguleringsplan for Ekhaugen   

Planbeskrivelse Ekhaugen     

Reguleringsbestemmelser for Ekhaugen

Plankart Ekhaugen      

 

Plan - og utviklingssjefen