Forside utredningsprogram  Målet med utredningsarbeidet er å utrede mulighetene for en ny mellomriksveg mellom Norge og Finland over Pasvik. I den forbindelse skal det utarbeides konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven kap. VII-a. Dersom konsekvensutredningen gir grunnlag for å videreføre arbeidet med mellomriksvegprosjektet vil det bli utarbeidet reguleringsplan for ny mellomriksveg. Tidspunkt for et eventuelt reguleringsplanarbeid er per i dag ikke avklart. I første fase av konsekvensutredningsarbeidet inngår program for konsekvensutredningen. Programmet skal gi en beskrivelse av tiltaket og antatte problemstillinger i forhold til miljø, naturressurser og samfunn, og hvilke alternativer som vil bli vurdert. Videre skal programmet redegjøre for hvilke utredninger som inngår i arbeidet samt hvilke metoder som vil bli benyttet. Fastsatt program skal avklare hva som skal utredes i konsekvensutredningen. Statens vegvesen har i samarbeid med Sør-Varanger kommune utarbeidet forslag til program for konsekvensutredningen. Det har også vært et nært samarbeid med fylkeskommunale og statlige fagetater gjennom en egen samarbeidsgruppe. Ulike lag/foreninger og organisasjoner har gitt innspill til arbeidet i oppstartfasen. Forslag til program for konsekvensutredningen sendes på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med merknader og uttalelser til programmet framgår av oversendelsesbrev og annonser i lokalpressen. På bakgrunn av forslaget og uttalelsene til dette vil Vegdirektoratet som ansvarlig myndighet fastsette endelig program for konsekvensutredningen. Kopi av fastsatt program vil bli sendt til dem som har avgitt uttalelse til forslag til program. Eventuelle høringsuttalelser sendes til: Statens vegvesen Region nord Nordstrandveien 41 8002 Bodø Eventuelle spørsmål til utredningsarbeidet kan rettes til: Statens vegvesen v/planlegger John B. Njarga, tlf. 78 94 17 92

HØRINGSFRIST ER SATT TIL 10. AUGUST 2005

Forslag til utredningsprogram, forside til denne samt vegtrasekart kan lastes ned her:

  Forslag til utredningsprogram PDF document ODT document              Forside til utredningsprogram           Vegtrasekart