Sør-Varanger kommune skal i samarbeid med Statens vegvesen ruste opp Kirkegårdsveien og deler av Presteveien, AS O.Sundquist har entreprisen på dette arbeidet. Kommunen skal legge nye vann- og avløpsledninger i Triangelen og i Kirkegårdsveien, fra Hans Væggers vei til Pasvikveien. Statens Vegvesen skal ruste opp Kirkegårdsveien fra Presteveien til Parkveien inkl. nytt fortau, gangfelt, gatelys og oppgradering av vei.

VANN- OG AVLØP

Vi starter med gravinga i Kirkegårdsveien ved krysset til Parkveien og graver oss østover til Presteveien. Nye stikkledninger avsluttes utenfor vei og tilknyttes eksisterende ledninger. På vannledninga monterer vi stoppekran med spindelforlenger slik at vannet kan stenges fra bakkenivå.

Alle planlagte vannavstegninger skal varsles til berørte eiendommer, men det kan alltid skje ett uhell ved graving langs eksisterende ledninger så det kan være lurt å ha litt vann på lager. Ved avstengning og lekkasjer kan vannet være noe misfarget, tapp vann til det blir helt klart.

Alle nye vannledninger blir desinfisert med klor før de settes i drift, dersom det er klorlukt av vannet tapp vann til det er uten lukt.

Septiktanker

Septiktankene kan fjernes/utkoples da avløpet nå går til vårt nye renseanlegg på Prestøya. Kostnader med dette må bekostes av hver enkelt huseier.

VEISTENGNING

I forbindelse med arbeidet vil det være nødvendig å stenge veier, men vi vil størst mulig grad holde innkjøringene åpne. Entreprenøren vil holde huseierne informert om dette.