Arrangementer o.l.

For å utføre midlertidig skilting i forbindelse med arrangementet, må det foreligge et midlertidig skiltvedtak som er godkjent av veimyndigheter, samt sendt til høring til politi. Vi vil samtidig informere om av Sør-Varanger kommune utøver forvaltningsmyndighet kun for kommunale veier. Det må dermed innhentes tillatelse til omregulering av trafikk fra Statens Vegvesen og Troms og Finnmark fylkeskommune i tillegg i tilfeller når riksveier eller fylkesveier blir berørt av tiltaket.

Når kommune fatter midlertidig trafikkregulerende vedtak etter vegtrafikkloven §7, 2.ledd og skiltforskriften kap.14, vil ansvaret for gjennomføring og oppfølging av skiltplanen tillegges utførende etat eller entreprenør jf. skiltforskriften 33. Det er søker som må utarbeide skiltplan og sende det inn til vegmyndigheten (Statens Vegvesen, kommune eller fylkeskommune). Innsender av søknaden eller den som søker om å stenge en vei ol. tilknyttet til arrangement, må oppgi en person som skal være ansvarshavende og stedsansvarlig. Ansvarshavende og stedsansvarlig må ha godkjent kurs.

Om den midlertidige trafikkreguleringen er av en slik kompleksitet at det medfører høyere risiko, kan vegmyndigheten stille krav om utfylt arbeidsvarslingplan.

Når det gjelder trafikkregulerende vedtak i tilknytning til arrangementer, står arrangør for alle kostnader ved arrangementet jf. skiltforskriften §43. Dette omfatter bl.a. kostnader til montering og transport av skilt, utarbeidelse av eventuelle skiltplaner m.m.

Dersom privatpersoner eller foretak ikke har personer som har godkjent kurs og kan stå ansvarlig for gjennomføring av skiltplanen, kan alternativet være at arrangør leier inn personell som har kurs eller kontakter politiet med forespørselen.

Sør-Varanger kommunens veiavdeling kan imidlertid utarbeide skiltplan/arbeidsvarslingsplan på vegne av arrangør hvis det ikke er noen private foretak som kan gjøre jobben, og veiavdelingen har kapasitet. Søknaden om skiltplan og veiomregulering må da sendes i god tid til kommunen (veiavdelingen ved Teknisk etat), og senest 5 uker før arrangementet.

Utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner/skiltplaner er gebyrbelagt.

Søknad om midlertidig skilting skal inneholde følgende;

  1. Hvilke kommunale gater eller veger som er berørt
  2. Hvilke skilt som søkes oppsatt. Det skal vedlegges kart der skiltene er merket i den posisjonen de skal plasseres (ved arbeidsvarsling gjøres dette i mal for arbeidsvarsling)
  3. Ansvarlig entreprenør
  4. Ansvarshavende
  5. Tidspunkt
    1. Skilt ønskes oppsatt og avdekket              dato, Kl.
    2. Skilt skal nedmonteres                            dato, kl.

Søknad sendes postmottak@svk.no