Planområdet ligger på Sandnes i Sør-Varanger kommune, ved Langfjordveien

 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 25 omfatter reguleringsplanen ;

 

-         Byggeområder

-         Offentlige trafikkområder

-         Spesialområder

-         Fellesområder

-         Kombinert formål

 

Planbeskrivelse  Reguleringsbestemmelser  Plankart

 

Sametingets miljø- og kulturvernavdeling avgav innsigelse til planforslaget. I meklingsmøte 04.11.04 trakk Sametinget sin innsigelse og planen er derfor rettsgyldig og kunngjøres på vanlig måte.

 

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker etter denne kunngjøringen. Eventuelle klager sendes til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen til forberedene behandling.

 

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 32 og 42.