I henhold til Plan og bygningslovens §25 omfatter planforslaget:

- Byggeområde; bolig

- Offentlig trafikkområde; annen veggrunn

- Spesialområde; trafo

- Fellesområder; adkomstvei, gangareal, parkering, carport, areal for avfall, grøntareal

Plandokumentene vil bli lagt ut offentlig ettersyn i perioden 05.12.05 - 05.01.06, på Servicekontoret i Rådhuset og på Internet www.svk.no.

Eventuelle innspill og merknader må sendes til Plan- og utviklingsavdelingen innen 05.01.06.

Plandokumenter kan lastes ned her:

Planbeskrivelse for Garasjetomta      Planbestemmelser for Garasjetomta     Plankart for Garasjetomta