elasticsystem

Kirkenes har etterspurt byutviklings-strategier som forbereder området for en betydelig vekst uten at en vet akkurat når dette vil skje eller hvilke urbane programmer det blir behov for. Målet er å etablere et rammeverk som knytter byen til vannet, gir grunnlag for nye funksjoner og aktiviteter og fremhever det vakre landskapet omkring. Dette er muligheten til å gi Kirkenes en helt ny urban karakter.

Det ble det ingen førstepremie, men utkastene fikk begge andre premie for å ha gitt "gode svar på konkurransens komplekse, urbane utfordringer".

 

"Elastic system", forfattet av Ida Winge Andersen, Lund/Norge, og portugisiske Ines Almeida, og

"Urban intersections", forfattet av italienske Stefania Papitto, Francesco Fazzio, Lorenza Giavarini og Gianluca Evels.

urban ntersections

 

 

 

 

 

 

 

DSCN 1699  Delt 2ndre premie - IA647 "Elastic system". De bygger på en sensitiv og kompleks analyse av Kirkenes. Ulike typer landskap, strukturer og program registreres. Ulike aktører som spiller, eller bør spille en rolle i byutviklingen listes opp. Overlappende interesser for grenselandet mellom lokalsamfunnet (Kirkenes) og en global verden foreslås. Samlet sett oppfordrer prosjektet til en lesning av byen som et elastisk system bygget på kontinuerlig vekst og reduksjon, som gjenstand for ulike krefter. I planforslag underdeles havnefronten i tre klare sekvenser som tilsammen utgjør Kirkenes nye sentrum; en platform med overvekt av offentlige funksjoner, et "naturamfi" som gir kirken et nytt byrom å forholde seg til, og et fortettet boligområde.

DSCN 1697  Delt 2ndre premie - VK305 "Urban intersections" tar utgangspunkt i at Kirkenes vil vokse, og at aktiviteter knyttet til energi, olje, gass, miljø, arbeidsmigrasjon vil gjøre seg gjeldende. En vet ikke nøyaktig hvilke funksjoner denne utviklingen drar med seg. Konkurranseområdet undersøkes som ett av flere viktige områder for å absorbere denne veksten. Forslaget utvikler en struktur som danner urbane byrom, en plattform for dagens og framtidens aktiviteter. Et nytt kulturhus er et hovedelement. Parallelt utvikles havnefronten med tanke på en bedre sameksistens mellom rekreasjon og havnerelaterte aktiviteter. Prosjektet foreslår til slutt å se konkurranseområdet i sammenheng med andre viktige knutepunkt i en utvidet sentrumsstruktur.

Kommunen vil nå i samarbeid med Europan Noge innvitere vinnerne til Kirkenes. Det legges opp til en  workshop sammen med utbygger Rådhusplassen 1 og diverse andre aktører.

Plan- og utviklingssjefen