I medhold av Plan- og bygningsloven § 27-2 har Sør-Varanger kommunestyre i møte 10.09.08, saknr 46/08 vedtatt følgende reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og beskrivelse; Sydvaranger Industriområde, Bjørnevatn.

Området er iht. PBL §25, regulert til følgende: 

Byggeområder for: - Industri (I)

 Offentlige trafikkområder - Kjøreveg (OTK)

Fareområder - Område for høyspentanlegg (FH)

Spesialområde - Bevaring (SB)

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker etter denne kunngjøringen. Eventuelle klager sendes til Sør-Varanger kommune, Plan- og byggesaksavdelingen til forberedende behandling.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 32 og 42.

 

Plandokumentene kan lastes ned her:

Kunngj%F8ring+av+vedtatt+reguleringsplan.pdf   

Beskrivelse-bestemmelser+regplan+Bj%F8rnevatn+190908.pdf  

 Regplan+Sydvaranger+industriomr%E5de+Bj%F8rnevatn.pdf