Området er, iht. PBL § 25, regulert til følgende;
Byggeområder
- fritidsbebyggelse
Fareområde
- Kraftlinje
Spesialområde
- friluftsområde på land
- bevaring
- bevaring/ferdselsvei
- frisiktsone ved veg
Fellesområder
- felles avkjørsel

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker etter denne kunngjøringen. Eventuelle klager sendes til Sør-Varanger kommune, Plan- og byggesaksavdelingen til forberedende behandling.
Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 32 og 42.

Plandokumentene kan lastes ned her:

Kunngj%F8ring+av+vedtatt+reguleringsplan.pdf 

Planbeskrivelse+8+42.pdf 

bestemmelser+8+42.pdf 

Plankart+8+42.pdf