Området er iht. PBL § 25, regulert til følgende;
Byggeområder
- boligbebyggelse
 

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker etter denne kunngjøringen. Eventuelle klager sendes til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen til forberedene behandling.
Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 32 og 42.

Plandokumentene finner du under: 

Kunngj%C3%B8ring+av+vedtatt+reguleringsplan.pdf  

planbeskrivelse+20.10.10.pdf  

bestemmelser+20.10.10.pdf  

PLANKART+201010.pdf  

Tangen+3+tegnforkl.pdf