I henhold til Plan- og bygningslovens § 25 er området regulert til;
- Byggeområder,
- Område for bevertning og service
- Friområder
- Område for småbåtbrygge
- Fellesområde
- Område for adkomstvei
- Spesialområder
- Vegetasjonsbelte
 

Plandokumentene finner du her:

Kunngj%F8ring+av+vedtatt+reguleringsplan+annonse.pdf  

Planbeskrivelse+080808.pdf  

Regbestemmelser++080808.pdf  

Plankart++30.04.08.pdf  

 Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker etter denne kunngjøringen.

Eventuelle klager sendes til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen til forberedene behandling.
Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens §32 og §42.