Eiendom gnr. 21, bnr. 11, Namdalen i Sør-Varanger kommune.

Planområdet er lokalisert til østsiden av Langfjordvannet.

I bebyggelsesplan fra 1994 er dette området satt av til; Kulturlandskap/hytte-område.

Planområdet har eksisterende spredt fritidsbebyggelse og kulturlandskap med gamle jorder.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-5 vil reguleringsplanen omfatte; 

  • Bebyggelse og anlegg

  • Kulturlandskap

 

Forslag til planprogram og planavgrensning kan lastes ned her:

Forslag til planprogram for konsekvensutredning Nordbakken rev 13.10.2015.pdf

Varselkart Namdalen.pdf

Innspill og andre merknader sendes til;

Sør-Varanger kommune
Postboks 406
9915 Kirkenes

postmottak@svk.no

  • Svarfrist; 22.12.2015.