I henhold til Plan og Bygningsloven §27-2 har Det faste utvalg for plansaker vedtatt å legge følgende forslag til bebyggelsesplan ut til Offentlig ettersyn i 30 dager.

Bebyggelsesplan for Hesseng sentrum område N2, Gnr. 25 Bnr. 2 Fnr. 290”

Planområdet er avmerket som N2 i reguleringsplan for Hesseng Sentrum (2000). I henhold til Plan og bygningslovens §25 omfatter planforslaget:

- Byggeområde; Forretning

- Offentlig trafikkområde; Kjøreveg, Annen veggrunn

Plandokumentene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 16.06.06.- 21.07.06, på Pla- og utviklingsavdelingen og på Servicekontoret i rådhusets 1. etasje og på Internet www.svk.no.

Eventuelle innspill og merknader sendes til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, postboks 406, 9915 Kirkenes innen 21.07.06.

BebyggelsesplanHessengsentrumN2.pdf

IllustrasjonsplanHessengsentrumN2.pdf

PlanbeskrivelseHessengsentrumN2g.pdf

planbestemmelserHessengsentrumN2.pdf