Salg av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven. Salgsbevilling gis til dagligvarebutikker som ønsker å selge bevillingspliktig alkoholvare med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.
Lettøl - øl med lavere alkoholinnhold enn 2,50 volumprosent - kan selges uten kommunal bevilling.

 

Det skal utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Styreren og stedfortrederen knyttet til salgsstedet må ha avlagt og bestått kunnskapsprøve i h.h.t. alkoholloven.
De skal enten være ansatt på skjenkestedet eller arbeide der i kraft av eierstillling. Begge personene må være over 20 år.

Kommunen skal som bevillingsmyndighet føre kontroll med salgsstedenes internkontroll.  Helse- og sosialdirektoratet har utarbeidet en veileder.

Pris
Det skal betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk, -- i henhold til Sør-Varanger kommunes gebyrreglement  

Salgsbevilling søkes på eget skjema , som fås ved henvendelse til servicekontoret, Rådhuset, tlf. 78 97 76 00. Søknader om salgsbevilling avgjøres av formannskapet.

Klageadgang
Vedtaket kan i henhold til alkohollovens §1 -16 påklages. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal angi det vedtak det klages over, den eller de endringer som ønskes, begrunnelse for klagen og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelse av klagen. Klagen sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes. Klageinstans er fylkesmannen i Finnmark.

Kontaktinformasjon
Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes. Besøksadresse er på Rådhuset i 1. etasje. Tlf. 78 97 76 00, fax 78 97 76 83.
Epost.: service@sor-varanger.kommune.no
Åpningstid: Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30