Området ”Slambanken” ligger i Langfjorden, sørvest for Kirkenes sentrum og vest
for Toppenfjellet. Planprogrammet angir et planområde som inkluderer ulike
alternativer for hovedatkomst inn til Slambanken. Endelig planavgrensning vil bli
klarlagt i planprosessen.


Hensikten med planarbeidet er primært å legge til rette for en utvikling av
”Slambanken” til havne- og næringsformål, herunder næringsvirksomhet,
havneterminalanlegg, industri, lager, kontor, fjernvarmeanlegg/ renovasjonsanlegg,
steinbrudd/ masseuttak. Som havn vurderes områdets egnethet for
terminalfunksjoner, oljebasefunksjoner og havnerettede næringsetableringer Også
andre formål kan bli vurdert, herunder grønnstruktur og hensynssoner.


Forslag til plan-/utredningsprogram kan sees hos Sør-Varanger kommune,
Rådhuset, Rådhusplassen 3, Kirkenes og på internett www.svk.no/kunngjøringer og
www.norconsult.no/kunngjøringer.

De som ikke har tilgang til internett, kan få
planprogrammet tilsendt ved å henvende seg til Sør-Varanger kommunes
servicekontor i Rådhuset (tlf 789 77 600). 

Eventuelle kommentarer og innspill til planprogrammet og/eller innspill til
planarbeidet sendes skriftlig til: Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915
Kirkenes eller e-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no 


Spørsmål knyttet til planprogrammet kan rettes til Sør-Varanger kommune v/ I.
Katharina Granmo, telefon nr 789 77 491 eller e-post: inkg@svk.no, eller
Norconsult AS v/Heidi Jensen, telefon nr. 67 57 16 96 eller e-post:
heidi.jensen@norconsult.com 


Frist for uttalelse: 24. desember 2009


Sør-Varanger kommune inviterer til åpent informasjonsmøte om planprogrammet
den 17/11-09 kl 18.00. Sted: Møterommene Garsjøen/Ellenvatn i Rådhusets 2. etg.
Velkommen!

Plandokumentene finner du under:

20091110_Avisannonse_Forslag+til+planprogram_Utvikling+av+Slambanken.pdf 

FORSLAG+TIL+PLANPROGRAM_UTVIKLING+AV+SLAMBANKEN.pdf

 
Virksomhetsleder plan- og byggesak