Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det oppstart av planarbeid for detaljregulering av Nye Kirkenes sykehus. Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn iht. samme lovs §§ 4-1, 12-9 samt forskrift om konsekvensutredning § 7. Tiltaket er konsekvensutredningspliktig i hht. forskriftens § 2 f.

Det foreligger vedtak om bygging av nytt sykehus fra styremøte i Helse Nord den 23. februar 2011. Det er mål om oppstart av bygging innen 2014/2015.
Illustrasjon  2 Nye Kirkenes Sykehus  [ 1]
  Planarbeidet og utviklingen av Nye Kirkenes sykehus skjer gjennom et samarbeid mellom Helse Finnmark HF og prosjekteringsgruppen for det nye sykehuset (BOARCH arkitekter as, Momentum Arkitekter AS og Norconsult AS).
Området for nytt sykehus ligger nord for Andrevatn, vest for Skytterhusfjellet og langs E6 mot Kirkenes sentrum. Foreløpig planavgrensning vises i planprogrammet. Endelig planavgrensning vil bli klarlagt i planprosessen.
Hensikten med planarbeidet er primært å legge til rette bygging av nytt sykehus og å få vedtatt en juridisk bindende plan for sykehuset parallelt med planleggingen av anlegget.
Vedlagt ligger forslag til planprogram (se under). Planprogrammet ligger også tilgjengelig ved Virksomhet for Plan- og byggesak og ved kommunens Servicekontor i Rådhuset i Kirkenes i tidsrommet 29.11.11 til 20.01.12.
 
Spørsmål knyttet til planprogrammet kan rettes til:
Michael Ramm Østgaard, epost: michael@momentumark.no, tlf. 91 55 70 06
eller Eirik Wiggen, e-post: eirik.wiggen@norconsult.com, tlf. 67 57 17 27/45 40 17 27
Høringsuttalelser/merknader til planprogrammet kan sendes skriftlig til:
Norconsult ved Eirik Wiggen, Postboks 626, 1303 Sandvika eller e-post: eirik.wiggen@norconsult.com.
Frist for uttalelse: 20. januar 2012.

Planavgrensnins Nye Kirkenes Sykehus

 

Planavgrensning Nye Kirkenes Sykehus