Landbruksplanen.
 
 
Kommuneplanlegging er den viktigste arena for planlegging, både når det gjelder å sikre produksjonsgrunnlaget og for å skaffe forståelse for landbrukets betydning og rolle i lokalsamfunnet. Landbruket kan ikke fungere uten produksjonsarealer.
Både av hensyn til den nasjonale matvareberedskapen og ut fra global fordelingspolitikk, er det nødvendig å ta vare på landbrukets arealressurser gjennom et restriktivt jordvern. Verdiskapning, sysselsetting og bosetting vil for mange kommuner være en av hovedutfordringene i årene som kommer. Det blir derfor viktig å integrere landbruket i kommuneplanleggingen.
En landbruksplan vil brukes som et hjelpemiddel for å forvalte de lokale virkemidlene. Det utarbeides rammer og retningslinjer, slik at politikere og saksbehandlere får et styringsverktøy.
Planen legges opp slik at det årlig gjennomføres en evaluering av planens handlingsdel. Dette vil være et grep for å følge utviklingen i næringen.
 
Landbruksplanen finner du her: