Ordningen er et virkemiddel for å forebygge isolasjon av funksjonshemmede, og derved bidra til økt livskvalitet.  Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming normalt av minst 2-3 års varighet, som har behov for ledsager for å kunne delta på kultur- og fritidsaktiviteter som følge av funksjonshemmingen.
 
Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede. Nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år.
Ledsagerbeviset som utstedes av Sør-Varanger kommune er slik utformet (forside/bakside) 

Ledsagerbevis annonym Side  2  Ledsagerbevis annonym Side  1


Innehaveren av et ledsagerbevis gis anledning til å ha med seg ledsager gratis inn på de steder som aksepterer ledsagerbevisordningen. Ledsagerbeviset er gyldig over hele landet, de stedene ordningen aksepteres. Det gjelder også på buss og NSB. Innehaveren selv betaler vanlig inngangsbillett, mens ledsageren kommer inn gratis. Beviset gis til alle grupper funksjonshemmede. Ledsagerbeviset blir skrevet for en periode på 4 år, og utstedes gratis.

Ordningen med ledsagerbevis bygger på de til enhver tid gjeldende nasjonale retningslinjer og lokale avtaler, jfr. kommunestyrets vedtak av 19.02.03.
 
Saksgang 
Søknad skjer på eget elektronisk skjema. Trenger du hjelp til utfylling av skjemaet kan du ta kontakt med servicekontoret, Rådhuset, tlf. 78 97 74 00. Ordningen vedtas og administreres av servicekontoret. Det er ingen søknadsfrist og behandlingstiden er ca. 1 uke. 
 
Vi oppfordrer til å bruke elektronisk skjema, men her finnes også et skjema for nedlasting.

Søknaden eller evt ettersendt vedlegg (passfoto) sendes Sør-Varanger kommune, Servicekontoret, postboks 406, 9915 Kirkenes.
 
Klageadgang 
Vedtak om ledsagerbevis er et enkeltvedtak etter forvaltingsloven og vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt.
 
Klagen skal angi det vedtak det klages over, den eller de endringer som ønskes, begrunnelse for klagen og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelse av klagen. Klagen sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes. Klageinstansen er kommunens klagenemnd.
  
Kontaktinformasjon 
Sør-Varanger kommune, servicekontoret, Postboks 406, 9915 Kirkenes.
Besøksadresse: Rådhusets 1. etasje. Tlf. 78 97 74 00.
Epost.: service@sor-varanger.kommune.no
Åpningstid: Mandag - fredag kl. 08:00 - 15:30