I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 og forskrift om konsekvensutredningers § 13 kunngjøres det herved at Sør-Varanger kommunestyre i møte 21.11.12, sak 085/12 har vedtatt følgende reguleringsplan:

 
Detaljregulering med konsekvensutredning for Nye Kirkenes Sykehus, planID 2011015
 
Kommunestyrets vedtak og vedtatte detaljregulering kan lastes ned fra kommunens hjemmesider: www.svk.no. Plandokumentene og vedtaket er også tilgjengelige ved Servicekontoret i Rådhuset, Kirkenes fram til klagefristen utløper.
 
Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28. Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen 31.12.12.
 
Eventuell klage sendes for forberedende behandling til Sør-Varanger kommune, Plan og byggesak, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.
Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 15 og 16.
 
 
Kirkenes, 03.12.12
 
 
Virksomhetsleder for Plan og byggesak
plankart