Planområdet omfatter en del av ”Reguleringsplan for Skolehaugen”, vedtatt av Sør-Varanger kommunestyre 17.06.08, saknr 32/08.
Hovedformålet med planen er tilrettelegging for bygging av 2- og 4- mannsboliger med tilhørende adkomstveier, innenfor tidligere vedtatte byggeområder for eneboliger..
 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12 - 5 er området foreslått regulert til:
- Boligbebyggelse
- Energianlegg
- Søppelhåndteringplass
- Undervisning
- Uteoppholdsareal
- Kjøreveier
- Annen veigrunn
- Vann-/avløpstracé
- Friluftsområde
- Frisiktsområde
 

Plandokumentene er lagt ut på Servicekontoret, 1. etasje på rådhuset,
Eventuelle innspill eller merknader sendes Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes, eller som e-post til postmottak@svk.no innen 30. april 2010. 

Plandokumentene finner du under:

UTLAGT+TIL+OFFENTLIG+ETTERSYN.pdf  

Planbeskrivelse.pdf  

Planbestemmelser.pdf  

Plankart.pdf